Ogłoszenia PDF Drukuj Email

Brzóza Królewska, dnia 21.10.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie zapytania cenowo ofertowego na zakup i dostawę 10 łóżek

rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia

w Brzózie Królewskiej.

 

Informacja do pobrania:

 

>>TUTAJ<<

 

__________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 15.10.2019 r.

 

Zapytanie cenowo-ofertowe na zakup i dostawę 10 łóżek rehabilitacyjnych

dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.


Dokumentacja do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                Brzóza Królewska, dnia 04.12.2018 r.

 

                                      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,

Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku”.

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin płatności

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze. 

POLADEKS L. Zaborniak, M. Zaborniak Sp. j. ul. F. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

36 201,61

21

100

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

37 315,72

21

97

2. Mięso i Wędliny. 

Zakład Mięsny „Nowy Maxpol” R.J. Kizior Sp. J. Brzeźnica, ul. Leśna 2

47 347,47

21

100

BATISTA Sp. z o.o.-Sp.k. 39-123 Czarna Sędziszowska 89B

49 233,15

21

96

Zakład Mięsny Smak Górno Sp. z o.o. Ul. Centralna 4, 3-051 Górno

53 476,71

21

89

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

17 104,62

21

100

4. Artykuły nabiałowe.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122

64 069,20

21

100

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli Ul.Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola

67 910,09

21

94

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

79 593,31

21

80

5. Warzywa i owoce.

F.H.U. ARTA Jacek Szal ul. Staszica 2B/16 37-450 Stalowa Wola

45 963,03

21

100

FHU LOBO Jan Krupa, Wiesław Olbrycht, ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk

53 938,89

21

85

6. Mrożonki.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA BĄK ul. Głowackiego 27, Mielec

10 193,61

21

100

WIDAN Sp. z o.o. Ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

11 852,96

21

86

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto oraz długość terminu

płatności wskazanego na fakturze VAT za zrealizowane zamówienie. Z wykonawcami którzy

otrzymali 100 punktów na daną część, Zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu

zamówienia. Termin zawarcia umowy przewidywany jest na 24.12.2018 roku.

 _________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                 Brzóza Królewska, dnia 27.11.2018 r.

 

                                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej przekazuje informację  z otwarcia

ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i sukcesywne dostawy

produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

w okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. Artykuły ogólnospożywcze – 41 000,00 zł

2. Mięso i wędliny – 48 000,00 zł

3. Pieczywo – 16 195,00 zł

4. Nabiał – 59 000,00 zł

5. Warzywa i owoce – 42 000,00 zł

6. Mrożonki – 10 100,00 zł

Wartość ogółem: 216 295,00 zł brutto (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych ).

 

Zestawienie złożonych w terminie ofert:

Nr

oferty

Numer

części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin płatności

7/14/21

1

6

WIDAN Sp. z o.o.

Ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

11 852,96

21

2

2

Zakład Mięsny Smak Górno Sp. z o.o.

Ul. Centralna 4, 3-051 Górno

53 476,71

21

3

5

FHU LOBO Jan Krupa, Wiesław Olbrycht, ul. Spółdzielcza 8,

37-300 Leżajsk

53 938,89

21

4

5

FHU ARTA Szal, Wojtas Spółka jawna

Katy 55c, 37-405 Jarocin

45 941,43

21

5

6

Prima Bąk Spółka Jawna

Ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec

10 193,61

21

6

1

Almax Dystrybucja Sp. z o.o.

Panieńszczyzna , 21-002 Jastków

37 315,72

21

4

79 593,31

7

1

POLADEKS L. Zaborniak, M. Zaborniak Sp. j. ul. F. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

36 201,61

21

8

2

 

Zakład Mięsny Nowy Maxpol J. Kizior Sp. J. ul. Leśna 2, Brzeźnica

51 547,54

21

9

4

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122

64 069,20

21

10

4

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

W Stalowej Woli

Ul.Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola

67 910,09

21

 

11

 

3

 

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu

Ul. Korczaka 1, 37-310 Nowa Sarzyna

 

17 104,62

 

21

12

2

BATISTA Sp. z o.o.-Sp.k.

39-123 Czarna Sędziszowska 89B

49 233,15

21

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019

Uwaga

Każdy z Wykonawców ma obowiązek przedłożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej.

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                           Brzóza Królewska, dnia 20.11.2018 r.

                                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

             Zakup i sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej 

                                        im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w 2019 roku

 

Treść ogłoszenia do pobrania:

>>TUTAJ<<


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania:

>>TUTAJ<<


____________________________________________________________________________________________________

                                                                                         Brzóza Królewska, dnia 26.10.2018 r.    

 

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU 

 

Treść informacji do pobrania:

>>TUTAJ<<


_________________________________________________________________________________________________________                           

                                                                                       Brzóza Królewska, dnia 19.10.2018 r.

 

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

..KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej informuje,  że 
w  wyniku  wstępnej  selekcji  na  ww.  stanowisko  pracy  do  następnego  etapu zakwalifikowali  się  kandydaci  spełniający  wymagania  formalne  określone  w  ogłoszeniu.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Agnieszka Stępień

Brzóza Królewska

 ________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                Brzóza Królewska, dnia 08.10.2018 r.

 

                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

                                      ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze:

Kierownik działu opiekuńczo terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej

                                         im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

                                                        – w wymiarze 1 etatu

Treść ogłoszenia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

_______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                     Brzóza Królewska, dnia 04.12.2017 r.

 

 

                 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,

Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej zawiadamia,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
w Brzózie Królewskiej w okresie: 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.”.

 

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 

Numer

części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin

płatności

Punkty

1

Almax Dystrybucja Sp. z o.o.

Panieńszczyzna , 21-002 Jastków

40 195,59

21

100

2

Zakład Mięsny Smak Górno Sp. z o.o. ul. Centralna 4, 36-051 Górno

62 941,83

21

100

3

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu

Ul. Korczaka 1, 37-310 Nowa Sarzyna

16 161,24

21

100

4

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

w Stalowej Woli

Ul.Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola

64 535,71

21

100

5

FHU ARTA Szal, Wojtas Spółka jawna

Katy 55c, 37-405 Jarocin

49 775,37

21

100

6

Prima Bąk Spółka Jawna

Ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec

10 586,73

21

100

 

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto oraz długość terminu

płatności wskazanego na fakturze VAT za zrealizowane zamówienie. Z wykonawcami którzy otrzymali

100 punktów na daną część, Zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia.

Termin zawarcia umowy przewidywany jest na 02.01.2018 roku.

________________________________________________________________________________                                                                           
                                                                                    Brzóza Królewska, dnia 29.12.2016.r.
                                                      Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w 2017 roku.

Treść informacji do pobrania:

>>TUTAJ<<

___________________________________________________________________________________
                                                                                  Brzóza Królewska, dnia 29.12.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Zakup i sukcesywne
        dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
            w Brzózie Królewskiej w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 roku".

Treść zawiadomienia do pobrania:

>>TUTAJ<<

                                                                                _________________________________________________________________________________________
                                                                              Brzóza Królewska, dnia 27.12.2016 r.
                                          Informacja z otwarcia ofert
Zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.      
                                                               

Dokumentacja rozezniania do pobrania:

>>TUTAJ<<

___________________________________________________________________________________
                                                                                          Brzóza Królewska, dnia 22.12.2016 r.
Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Dokumentacja rozezniania do pobrania:

>>TUTAJ<<

_____________________________________________________________________________________
                                                                                         Brzóza Królewska, dnia 20.12.2016 r.
                                                  Ogłoszenie o zamówieniu

         Zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej
        im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Treść ogłoszenia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

  _________________________________________________________________________________________________                                                                  
                                                                                            Brzóza Królewska, dnia 20.12.2016 r.
             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Zakup i sukcesywne
                    dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
                                    w Brzózie Królewskiej w okresieod 01.01.2017 r do 31.12.2017 roku".

Treść zawiadomienia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Zakup i sukcesywne
          dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
                   w Brzózie Królewskiej w okresieod 01.01.2017 r do 31.12.2017 roku".
                                          w części nr 2 - Mięso i wędliny

Treść unieważnienia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        Brzóza Królewska, dnia 16.12.2016 r.                  
                                           
                                                Informacja z otwarcia ofert 
                                          
       

Treść informacji do pobrania:

>>TUTAJ<<

______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      Brzóza Królewska, dnia 09.12.2016 r.
                                                
                                                 Ogłoszenie o zamówieniu
  
Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
w Brzózie Królewskiej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
z podziałem na części:
1.Artykuły ogólnospożywcze.
2.Mięso i wędliny.
3.Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.
4.Artykuły nabiałowe .
5.Warzywa i  owoce.
6.Mrożonki.
                                                           

Treść ogłoszenia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

____________________________________________________________________________________
                                                                                                  Brzóza Królewska, dnia 29.12.2015 r.

 

                          Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na:

„zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
w Brzózie Królewskiej w okresie: 01.01.2016 roku do 29.02.2016 roku.”.

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze. 

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

8 324,02

100

FH EPW Elżbieta Wielis, 37-500 Jarosław, ul. Okrzei

9 033,14

92

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

9 510,50

88

2. Mięso i Wędliny. 

Przemyski Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.W. Szczepanik Sp.j. 37-700 Przemyśl ul. Jasińskiego 56

11 529,85

100

Zakład Mięsny „Nowy Maxpol” R.J. Kizior Sp. J. Brzeźnica, ul. Leśna 2

11 972,31

96

EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9

13 602,43

85

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Piekarnia „Graham” S.C. Anita Byra, Magdalenia Wala-Kiszka, Ul. Rynek 29, Rudnik nad Sanem

4 145,42

100

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

4 304,11

96

4. Artykuły nabiałowe.

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

14 589,45

100

Przemyski Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.W. Szczepanik Sp.j. 37-700 Przemyśl ul. Jasińskiego 56

15 476,53

94

Widamid. Sp. z o.o. Składowa 2, 37-100 Łańcut

15 514,57

93

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

16 409,54

89

5. Warzywa i owoce.

F.H.U. ARTA Jacek Szal ul. Staszica 2B/16 37-450 Stalowa Wola

7 882,33

100

P.P.U.H. GAMA Marek Gancarz, 36-002 Jasionka, Stobierna 273

7 937,75

99

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr, Kraszewskiego 13, Leżajsk

8 087,76

97

6. Mrożonki.

Widamid. Sp. z o.o. Składowa 2, 37-100 Łańcut

2 153,24

100

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA BĄK ul. Głowackiego 27, Mielec

2 236,92

96

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali

100 punktów na daną część, Zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia. Termin

zawarcia umowy przewidywany jest na 04.01.2016 roku.

Zawiadomienie do pobrania:

>>TUTAJ<<

__________________________________________________

 

                                                    Informacja o wyborze oferty

zapytania cenowo – ofertowego na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w 2016 roku.

Informacja do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

 

                                                  Informacja o wyborze oferty

zapytania cenowo – ofertowego na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w 2016 roku.

IInformacja do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

_______________________________________________________________________________________________
                                                                                      Brzóza Królewska, dnia 22.12.2015 r.

 

 Informacja zmieniająca Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na

„zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie: 01.01.2016 roku do 29.02.2016 roku”.


Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zamówienia

„Warzywa i owoce” otrzymuje następujące wartości w punktach:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Grupa

CPV

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka

VAT

Wartość brutto

Było

Powinno być

28.

Ogórek świeży gruntowy

153

40kg

0 kg

32.

Czereśnie

153

6kg

0 kg

33.

Morela

153

6kg

0 kg

36.

Rabarbar

153

25kg

0 kg

49.

Orzechy włoskie

032

1,5kg

0 kg

50.

Porzeczka

153

25kg

0 kg

53.

Kapusta młoda

153

10 szt

0 kg

54.

Nektarynki

153

15kg

0 kg

55.

Susz owocowy

153

2,5kg

0 kg

 Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.                                                                        

__________________________________________________________________________________________
                                                                                   Brzóza Królewska, dnia 21.12.2015 r.

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w  2016 roku.

Informacja i dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w 2016 roku.

Informacja i dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 Brzóza Królewska 18.12.2015 r.

                                         Ogłoszenie o zamówieniu


Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 €, na podstawie Art.39

i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

SIWZ do pobrania:

>>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

Przedmiotem zamówienia jest na zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie: 01.01.2016 roku do 29.02.2016 roku.:

1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny – klasa I,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce – klasa I,

6. Mrożonki,

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest okres tj. od 01 stycznia.2016 r. do 29 lutego 2016 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga

następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Wykonawca nie podlega wykluczeniu a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu
z postępowania przetargowego na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane

od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

 Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

 Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 28.12.2015 r. do godz. 10.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

 Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

 Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

                                                                                       
________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                       Brzóza Królewska, dnia 04.11.2015 r.
                                       
                                              Informacja o wyborze oferty
zapytania cenowo – ofertowego na roboty budowlane – malowanie Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

Informacja do pobrania:

>>TUTAJ<<

_____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                Brzóza Królewska, dnia 28.10.2015 r.

Ogłoszenie: zapytanie cenowo - ofertowe na roboty budowlane - malowanie Domu Pomocy
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

 

Dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

                                                                                             
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               Brzóza Królewska, dnia 21.10.2015 r.
                                                      Unieważnienie
zapytania cenowo - ofertowego na roboty budowlane - malowanie Domu Pomocy
                  Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

 

Treść unieważnienia do pobrania:

>>TUTAJ<<


____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                   Brzóza Królewska, dnia 13.10.2015 r.

Ogłoszenie: zapytanie cenowo - ofertowe na roboty budowlane - malowanie Domu Pomocy
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

 

Dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<


_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                     
                                                                                                Brzóza Królewska, dnia 25.06.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
w II połowie 2015 roku dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej .

Informacja o wynikach przetargu do pobrania:

>>TUTAJ<<

________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                       

 

                                                                                                  Brzóza Królewska, dnia 25.06.2015 r.

Informacja o wynikach rozeznania cenowego na zakup chemii w II połowie 2015 roku dla Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej .

Informacja o wynikach do pobrania:

>>TUTAJ<<

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                  Brzóza Królewska, dnia 17.06.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2015 roku.


Pobierz dokumenty:

>>TUTAJ<<

__________________________________________________________________________________________

                                                                  Brzóza Królewska, dnia 16.06.2015 r.

 

Informacja uzupełniająca Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

na „zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w II połowie 2015 roku”.

 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dla części

zamówienia „Mrożonki” w punkcie 18 – Ryba Miruna bez skóry SHP filet

zawiera następujące informacje:

Pobierz informację:

>>TUTAJ<<

________________________________________________________________________________________________

                                                                                  Brzóza Królewska 15.06.2015 r.

 

          Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 €, na podstawie Art.39

i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

Pobierz SIWZ:

>>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych

w II połowie 2015 roku dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest II połowa  2015 roku tj. od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu 
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od

ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 22.06.2015 r. do godz. 10.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty

dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                         

                                                                                                 Brzóza Królewska, dnia 29.12.2014 r.

 

                                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych w I połowie 2015 roku”.

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Punkty

Artykuły ogólnospożywcze. 

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

17 127,60

100

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali

100 punktów na daną część, Zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia. Termin

zawarcia umowy przewidywany jest na 02.01.2015 roku.

____________________________________________________________________________________________

                                                                                               Brzóza Królewska, dnia 22.12.2014 r.

 

                                Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2015 roku” z podziałem na części”.

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze. 

Brak ofert – postępowanie na tą część zamówienia zostało unieważnione.

2. Mięso i Wędliny. 

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród, Mytarz 4, Nowy Żmigród

22 749,16

100

EB Sp. z o.o. Ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin

22 999,73

99

Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o. 36-051 Górno, ul. Centralna 4

26 890,97

85

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Piekarnia „Graham” S.C. Anita Byta, Magdalenia Wala-Kiszka, Ul. Rynek 29, Rudnik nad Sanem

7 958,24

100

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

8 942,56

89

FPU „Tomex” Stanisław Dziewit, Malinie 375A, 39-331 Chorzelów

9 534,04

83

FPU „Natex” Sylwia Graniczka, Złotniki 308A, 29-300 Mielec

10 266,73

78

4. Artykuły nabiałowe.

MLEKOVITA Spółdzielnia mleczarska, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

30 938,53

100

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

31 029,08

99

5. Warzywa i owoce.

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr, Kraszewskiego 13, Leżajsk

14 720,05

100

F.H.U. ARTA Jacek Szal ul. Staszica 2B/16 37-450 Stalowa Wola

15 790,75

93

6. Mrożonki.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA BĄK ul. Głowackiego 27, Mielec

2 731,05

100

Widamid Sp. z o.o. ul. Składowa 2 , Łańcut

3 115,22

87

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali

100 punktów na daną część, Zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia. Termin zawarcia

umowy przewidywany jest na 02.01.2015 roku.

  _______________________________________________________________________________________                                                

                                                                         Brzóza Królewska 18.12.2014 r.

 

                                               Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 €, na podstawie Art.39

i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

Pobierz SIWZ:

>>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych

w I połowie 2015 roku dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest I połowa  2015 roku tj. od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od

ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24.12.2014 r. do godz. 10.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty

dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

___________________________________________________________________________________________________________

                                                                         Brzóza Królewska, dnia 18.12.2014 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne

dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2015 roku w części zamówienia:

artykuły ogólnospożywcze.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.

DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Dom Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej informuje  o unieważnieniu postępowania

zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na zakup

i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2015 roku dla Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w części zamówienia: artykuły ogólnospożywcze.

 Uzasadnienie:

Nie złożono ani jednej oferty na część zamówienia: artykuły ogólnospożywcze, wobec tego nie

istnieje możliwość dokonania wyboru oferty. 

_______________________________________________________________________________________________________                          

                                                               Brzóza Królewska 11.12.2014 r.

 

                                                             Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

 Określenie trybu o udzielenie zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 €, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

Pobierz SIWZ:

>>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2015 roku z podziałem na następujące części :
1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny – klasa I,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce – klasa I,

6. Mrożonki,

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest I połowa  2015 roku tj. od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu 

o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.12.2014 r. do godz. 10.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                       

                                                                                                  Brzóza Królewska, dnia 10.12.2014 r.

Informacja o wynikach rozeznania cenowego na zakup leków, chemii, pieluchomajtek oraz 5 łóżek 
         rehabilitacyjnych dla Domu Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej .

Informacja o wynikach do pobrania:

>>TUTAJ<<

_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        Brzóza Królewska, dnia 05.12.2014 r.
    

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w  2015 roku.

Informacja i dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w  2015 roku.

Informacja i dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy

Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w I połowie 2015 roku.

Informacja i dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                  Brzóza Królewska, dnia 03.12.2014 r.
                                Zapytanie cenowo ofertowe na zakup i dostawę 5 łóżek rehabilitacyjnych
                                  dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

Informacja i dokumenty do pobrania:

>>TUTAJ<<

 _________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                               
                                                                                                                Brzóza Królewska, dnia 24.06.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert z przetargu nieograniczonego na:
"Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa
Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku".

Informacja o wynikach do pobrania:

>>TUTAJ<<

________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                       
                                                                                                                        Brzóza Królewska, dnia 24.06.2014 r.

Informacja o wynikach rozeznania cenowego na zakup leków, chemii oraz pieluchomajtek dla Domu
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku.

Informacja o wynikach do pobrania:

>>TUTAJ<<

_____________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    
                                                                                                                                          Brzóza Królewska,dnia 20.06.2014 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent w Domu
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej .

Informacja o wyniku do pobrania:

>>TUTAJ<<

                                                                              ________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Brzóza Królewska, dnia 16.06.2014 r.

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku.

Dokumenty do pobrania

>>TUTAJ<<

 

                     Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy

                             Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku.

Dokumenty do pobrania

>>TUTAJ<<

 

                                          Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy

                                          Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku.

 

Dokumenty do pobrania

>>TUTAJ<<

 

                                                                                                                             
_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                Brzóza Królewska 13.06.2014 r.
Zapytanie Wykonawcy  dotyczące postępowania na "zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku".
                                       

Treść zapytania

>>Pobierz TUTAJ<<

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Treść odpowiedzi

>>Pobierz TUTAJ<<

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                   
                                                                                                                                                     Brzóza Królewska 12.06.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa i adres zamawiającego

DomPomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenietrybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000€, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl, www.dpsb.bip.lezajsk.pl

Specyfikacja do pobrania

>>Pobierz TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji omożliwości składania ofert częściowych;

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w IIpołowie 2014 roku z podziałem na następujące części :

1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny – klasa I,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce – klasa I,

6.Mrożonki,

Informacjao możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminemrealizacji zamówienia jest II połowa 2014roku tj. od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

Opiswarunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianiatych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywaniadziałalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu napodstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo ZamówieńPublicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestrualbo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejwystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresieniezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresieostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że tedostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przezWykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełniawarunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacjizamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertynależy składać do dnia 20.06.2014 r. do godz. 10.50 w siedzibie Zamawiającegotj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, wsekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonymterminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany zofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewidujezawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarzeustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanymwyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

__

Treść ogłoszenia

>>Pobierz TUTAJ<<

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Brzóza Królewska, dnia 06.06.2014 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Na stanowisko pracy: Starszy referent

Informuje się, że w wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęła 1 aplikacja. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowano:

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Ewelina Dmitrowska

Brzóza Królewska

 

Drugi etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 13.06.2014 roku w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

 

Lista kandydatów

>>Pobierz TUTAJ<<

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 22.05.2014 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy -

Starszy referent
/nazwa stanowiska pracy/

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Termin składania ofert: 02.06.2014 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  mniej jak 6%

 

 1. Określenie stanowiska pracy:

-  miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie     Królewskiej,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie z minimum 2 letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word, Outlook,
  2. umiejętność obsługi program PŁATNIK,
  3. znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,
  4. znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  5. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
  6. dobra organizacja pracy samodzielnej oraz w zespole,
  7. dokładność i skrupulatność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. sporządzanie list płac,
 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z instrukcja kancelaryjną i obowiązującymi przepisami oraz dokumentacji kadrowo-płacowej,
 3. sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych,
 4. sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS, US,
 5. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 6. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 7. dokonywanie inwentaryzacji, kasacji i upłynnianie środków trwałych,
 8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 9. prowadzenie archiwum.
 10. prowadzenie kontroli zarządczej.
 11. list motywacyjny;
 12. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 13. kwestionariusz osobowy;
 14. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
 15. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 16. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 17. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 18. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 19. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 20. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 1. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 02.06.2014 godz. 15.00. na adres:   Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia  w Brzózie Królewskiej, 37-307 Brzóza Królewska 678 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne urzędnicze stanowisko w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie aplikacji nastąpi w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w dniu 03.06.2014 r. o godz. 09.00.

Wykaz dokumentów do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy

>>Pobierz TUTAJ<<

2. Oświadczenia

>>Pobierz TUTAJ<<

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 017 240 31 11 wew. 21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 09.06.2014 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej  im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej 678 w terminie do dnia 23.06.2014 r. Planowany termin zatrudnienia 01.07.2014 r.

Treść ogłoszenia

>>Pobierz TUTAJ<<

_____________________________________________________________________________________________________________________________                                                             
                                                                                       Brzóza Królewska, dnia 23.12.2013 r.
                      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywne
             dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2014 dla Domu Pomocy Społecznej
                                              im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej 

Treść zawiadomienia

>>TUTAJ<<

________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     Brzóza Królewska, dnia 13.12.2013 r.
                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup
i dystrybucję energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia
                                   w Brzózie Królewskiej w 2014 roku

Treść zawiadomienia o wyborze oferty

>>TUTAJ<<

_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        Brzóza Królewska, dnia 12.12.2013 r.
                                                           Ogłoszenie o zamówieniu
na zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2014 r. dla Domu
                     Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

Treść ogłoszenia

>>TUTAJ<<

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

>>TUTAJ<<

 

________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               Brzóza Królewska, dnia 11.12.2013 r.
 

Informacja wyboru oferty na dostawę leków

>>TUTAJ<<

 

Informacja wyboru oferty na dostawę pieluchomajtek

>>TUTAJ<<

 

Informacja wyboru oferty na dostawę środków czystości

>>TUTAJ<<

 

_________________________________________________________________________________________________________________________                                        
                                                                                                          Brzóza Królewska, dnia 10.12.2013r. 
Zapytanie Wykonawcy odnośnie treści SIWZ na zakup i dystrybucję energii
elektrycznej w 2014 roku dla Domu Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.

Zapytanie

>>TUTAJ<<

 

Odpowiedz Zamawiającego

>>TUTAJ<<

 
                                                                                                                                         Brzóza Królewska, dnia 05.12.2013 r.
         Ogłoszenie o zamówieniu

   na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w 2014 roku dla Domu Pomocy Społecznej

     im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

 

Treść Ogłoszenia

>>TUTAJ<<

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

>>TUTAJ<<

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                             
                                                                                                                               Brzóza Królewska, dnia 02.12.2013 r.

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy
Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w I połowie 2014 roku.

Dokumenty do pobrania

>>TUTAJ<<

 

                     Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy

                             Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w I połowie 2014 roku.

Dokumenty do pobrania

>>TUTAJ<<

 

                                          Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy

                                          Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w I połowie 2014 roku.

 

Dokumenty do pobrania

>>TUTAJ<<

 

______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   
                                                                                                                 Brzóza Królewska, dnia 05.11.2013 r.

Informacja

dotycząca zakończenia przetargu nieograniczonego ofertowego

na sprzedaż samochodu marki Ford Transit

Informacja

>>TUTAJ<<

______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               Brzóza Królewska, dnia 28.10.2013 r.

 

                                                             Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
                                                                                          37-307 Brzóza Królewska 678
                                              OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU


1. Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, 37-307 Brzóza Królewska 678

tel. (17) 240 31 11, fax. (17) 240 31 11 wew. 25
2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód:
a. marki Ford, model: Transit 2.5 Diesel Kat. 2.8t,
b. numer rejestracyjny: REL 5585,
c. numer identyfikacyjny (VIN): WF0EXXGBVETSB42535,
d. rok produkcji: 1996,
e. przebieg: 158310 km,
f. pojemność silnika: 2496 ccm,
g. moc silnika: 52kw (71KM),
h. kolor: biały,
i. liczba miejsc siedzących: 9
j. stan techniczny: według opinii rzeczoznawcy do pobrania ze strony internetowej

( ww.dps.brzozakrolewska.pl) lub do wglądu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej.
cena wywoławcza: 3400,- złotych brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy)
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego , w dniu 04.11.2013 roku o godzinie 10.00

w pokoju nr 212. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert.
4. Samochód można oglądać na parkingu Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej, po wcześniejszym

uzgodnieniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 240 31 11 wew. 21, osoba

do kontaktu – Dominik Jagustyn.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
6. Oferty należy składać do dnia 04.11.2013 roku, do godziny 9.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej (pokój 212).
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. wzoru:
Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, 37-307 Brzóza Królewska 678 z dopiskiem:

„Oferta przetargowa na zakup samochodu – nie otwierać przed 04.11.2013. godzina 10.00".
8. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
b. Oferowaną cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty.
c. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za

skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Wzór formularza ofertowego który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz opinię rzeczoznawcy można

pobrać ze strony www.dps.brzozakrolewska.pl (ogłoszenia) lub w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia

w Brzózie Królewskiej w sekretariacie, pokój nr 212.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
10. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.
11. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami.
12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy ( załącznik nr 3).
13. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
14. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedawanych pojazdów oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.

 

Załączniki do przetargu

>>TUTAJ<<

      
                                           Brzóza Królewska, dnia 26.06.2013 r.

 

 

 

                                           Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych

w II połowie 2013 roku” z podziałem na części:

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze. 

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna 21-002 Jastków

15 868,46

100

Firma Handlowa E.P.W Elżbieta Wielis 37-500 Jarosław ul. Okrzei

17 930,92

88

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

18 584,60

85

2. Mięso i Wędliny.

EB Sp. z o.o. Ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin

23 861,78

100

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród, Mytarz 4, Nowy Żmigród

24 167,28

99

Batista Sp. z o.o. 39-123 Czarna Sędziszowska 89B

24 483,92

97

Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o. 36-051 Górno

25 161,77

95

Zakład Przetwórstwa Mięsa„Matthias”Sp. z o.o.Kol. Zamek 48, Modliborzyce

25 736,49

93

Zakład Mięsny Wasąg 23-400 Biłgoraj, Hedwiżyn 118

26 920,05

89

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

27 432,81

87

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

28 149,98

85

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

8 296,59

100

Młyn Malinie Dziewit Sp. z o.o. 39-331 Chorzelów, Malinie 375A

13 845,87

60

4. Artykuły nabiałowe.

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

31 103,64

100

5. Warzywa i owoce.

F.H.U. ARTA Jacek Szal ul. Staszica 2B/16 37-450 Stalowa Wola

16 251,81

100

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr, Kraszewskiego 13, Leżajsk

17 831,90

91

6. Mrożonki.

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

3 286,47

100

 

 

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali

100 punktów na daną część, zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia. Termin

zawarcia umowy przewidywany jest na 01.07.2013 roku.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                         Brzóza Królewska 14.06.2013 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

 

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 €, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

 Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl,  Pobierz specyfikację >>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w II połowie 2013 roku z podziałem na następujące części :

1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

6. Mrożonki,

 

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest II połowa 2013 roku tj. od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

 

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.06.2013 r. do godz. 11.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

 

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 

Brzóza Królewska, dnia 24.12.2012 r.

  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w pierwszej połowie 2013 roku” z podziałem na części:

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze.

Firma Handlowa E.P.W Elżbieta Wielis 37-500 Jarosław ul. Okrzei

14 977,56

100

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna 21-002 Jastków

15 114,90

99

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

16 167,22

93

2. Mięso i Wędliny.

Zakład Przetwórstwa Mięsa„Matthias”Sp. z o.o.Kol. Zamek 48, Modliborzyce

25 069,94

100

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród, Mytarz 4, Nowy Żmigród

25 493,58

98

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

27 168,50

92

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

29 258,15

86

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

8 417,71

100

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Spółdzielcza 8 Leżajsk

 14 970,37

56

4. Artykuły nabiałowe.

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

30 328,43

100

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

31 557,44

96

5. Warzywa i owoce.

F.H.U. ARTA Jacek Szal ul. Staszica 2B/16 37-450 Stalowa Wola

20 637,51

100

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr, Kraszewskiego 13, Leżajsk

22 549,55

92

6. Mrożonki.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA ul. Głowackiego 27, Mielec

3 239,25

100

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

3 630,85

89

7. Zupy, sosy, przyprawy.

Almax Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna 21-002 Jastków

2 342,52

100

Firma Handlowa E.P.W Elżbieta Wielis 37-500 Jarosław ul. Okrzei

3 100,21

76

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

3 542,95

66

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali 100 punktów na daną część, zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia. Termin zawarcia umowy przewidywany jest na 02.01.2013 roku.

 

________________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 13.12.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu


 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

 

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 €, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

 Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl,  Pobierz specyfikację >>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w pierwszej połowie 2013 roku z podziałem na następujące części :

1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

6. Mrożonki,

7. Zupy, sosy, przyprawy.

 

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest I połowa  2013 roku tj. od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

 

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.12.2012 r. do godz. 11.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

 

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 

______________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 17.12.2012 r.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty:

>>TUTAJ<<

 

 

______________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 12.12.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

  na zakup i dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej


 Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl,  Pobierz specyfikację >>TUTAJ<<

___________________________________________________________________________________

 

Brzóza Królewska, dnia 14.12.2012 r.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty:

>>TUTAJ<<

_____________________________________

 

Brzóza Królewska, dnia 10.12.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

na dostawę sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

 

 Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 14 000 €, na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl,  Pobierz specyfikację >>TUTAJ<<

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 22.11.2012 r.

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„na zakup i dostawę energii elektrycznej w 2013 roku dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej” . 

 

Wybrana została oferta: PGE Obrót Spółka Akcyjna 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

Cena: 41 358,75złÂ 

Punkty: 100

  Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto.

 

W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym wziął udział jeden Wykonawca, Zamawiający zawrze
z nim umowę na przedmiot zamówienia według trybu określonego art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

___________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska, dnia 19.11.2012 r.

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ na zakup i dostawę energii elektrycznej w 2013 roku dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej"

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

 

 

Działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje treść wyjasnienia Wykonawcy i zamieszcza na stronie internetowej www.dps.brzozakrolewska.pl, www.dpsb.bip.lezajsk.pl  , na której została udostępnioa specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zamówienia publicznego.

 

 

 

Pytanie Nr. 1

 Dotyczy formularza oferty- Wykonawca informuje, że przedstawiony formularz nie uwzględnia poszczególnych składników cen i stawek opłat w części dotyczącej dystrybucji energii elektrycznej, dla której wartość poszczególnych cen i stawek opłat wyliczana jest nie tylko w oparciu o szacowane zużycie energii ale również w oparciu oraz o moc umowną a także z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego. Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie formularza cenowego zgodnie z propozycją poniżej

Formularz cenowy

Grup

a

taryf

owa

 

Moc

umo

wna

(kW)

 

Szacunko

we

zapotrzeb

owanie na

energię

elektryczn

ą w

okresieliczba

mcy

(kWh)

 

Cena za energię elektryczną

(netto)

 

Cena za usługi dystrybucyjne* (netto)

 

Łączna

cena

oferty

(netto)

kol.6 +

kol.11+

kol.13

 

Łącz

na

cena

oferty

(brutt

o)

kol.1

4x

23%.

VAT

 

Cena

jednost

kowa

za

energię

elektryc

zną

(zł/kWh

)

 

Opłat

a

handl

owa

(zł/mc)

 

Łączni

e

(kol.3x

kol.4 +

((kol.5

x

liczba

m-cy x

punkty

))

 

Stawk

a

jakości

owa

(zł/kW

h)

 

Skład

nik

zmie

nny

stawk

i

siecio

wej

(zł/k

Wh)

 

Stawka

opłaty

przejści

owej

(zł/kW/

m-c)

 

Skład

nik

stały

stawk

i

siecio

wej

(zł/k

W/mc)

 

Łącznie

(kol.7+kol

.8)x

kol.3+((ko

l.

9+kol.10)

xkol.2x

liczba mcy)

 

Stawka

opłaty

aboname

ntowej w

zł/m-c

 

Cena za

opłatę

aboname

ntową

(netto)x

liczba mcy

x

punkty

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że podane ceny zostały wyliczone w oparciu o ilość energii elektrycznej zadeklarowanej przez zamawiającego. Oprócz ceny za energię czynna ceny zawierają opłaty dystrybucyjne (obowiązujące w dniu dzisiejszym ) corocznie zatwierdzone przez Prezesa URE. W związku z tym oferowana przez nas cena może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w części dotyczących stawek opłat dystrybucyjnych a także w przypadku wystąpienia dodatkowych opłat wynikających np. z przekroczonej mocy umownej.

Odpowiedź Zamawiającego:

 

Punkt III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mówi że przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej. Słowo „dostawa” energii elektrycznej występujące w SIWZ odnosi się do Wykonawców, którzy są dostawcami energii elektrycznej, nie należy tego interpretować jako dystrybucji bądź przesyłu energii elektrycznej, którą zajmują się odrębne podmioty.

W związku z tym, przedmiotem zamówienia jest sama energia elektryczna którą należy traktować jako towar w ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ. Jako że opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia opłat z tytułu dystrybucji, Zamawiający nie zmieni treści WSIZ oraz Formularza Przedłożenia Oferty, który w związku z powyższym jest zgodny z postanowieniami SIWZ.

 

Pytanie Nr 2

 Dotyczy pkt 12 SIWZ - Wykonawca informuje, iż w zakresie sprzedaży energii w grupie taryfowej G oraz dystrybucji energii elektrycznej wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującą w danym okresie Taryfą Sprzedawcy oraz Taryfą OSD zatwierdzaną przez prezesa URE. Przedmiotowe zapisy nie uwzględniają możliwych zmian w przepisach prawa podatkowego skutkującego zmianą stawki VAT lub akcyzy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy oraz Taryfy OSD, ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen i stawek opłat również w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 W punkcie XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający podał do zastosowania wzór dzięki któremu Wykonawcy wyceniają samą energię elektryczną w ilości oszacowanej przez Zamawiającego. Wzór ten jak również cały przedmiot zamówienia nie uwzględnia opłat z tytułu dystrybucji, w związku z tym Zamawiający nie zmieni treści zapisów SIWZ. 

Opłaty z tytułu dystrybucji będą wiązały Zamawiającego odrębną umową, którą Zamawiający po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planuje zawrzeć z właściwym mu Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Zamawiający nie zmieni również zapisów dotyczących podatku VAT ponieważ podatek VAT nie ulega zmianie w 2013 roku, poza tym  § 5 ust. 3 projektu umowy załączonej do SIWZ nakłada na Wykonawcę obowiązek naliczania podatku VAT według obowiązujących przepisów czyli obecnie obowiązujących jak również po ewentualnych zmianach jakie mogłyby mieć miejsce w trakcie obowiązywania umowy.

 

Pytanie Nr 3

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia- Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne- w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi. 

Odpowiedz Zamawiającego:

 Moc umowna oraz grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami.

 

Pytanie Nr 4

 Dotyczy wzoru umowy- Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z art. 5 ustawy prawo energetyczne. Przedstawiony przez Zamawiającego wzór umowy nie zawiera wszystkich regulacji wymaganych przez ustawodawcę do wprowadzenia do umowy kompleksowej. Ponad to zapisy w §1 ust. §2 §5, §7 są sprzeczne z przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie wskazanych powyżej zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy kompleksowej w związku z tym zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 

______________________________________________________________________________________

Brzóza Królewska 13.11.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 €, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl, www.dpsb.bip.lezajsk.pl Pobierz specyfikację >>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej w 2013 roku dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest 2013 rok tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od wykonawcy następujących dokumentów:

 • · prawidłowo wypełnione oraz podpisane załączniki nr 1,2,3,4,5 do SIWZ.

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

 • · aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
  o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga również dokumentów:

 • ·koncesji,
 • · oświadczenia o posiadaniu ważnej i obowiązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z właściwym Zamawiającemu operatorem systemu dystrybucyjnego.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

 

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.11.2012 r. do godz. 11.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brzóza Królewska, dnia 29.06.2012 r.

 

     W związku z omyłką rachunkową wykazaną w ofercie firmy Widamid Sp. z o.o. oraz wynikłą z tego powodu zmianą wartości całej oferty, Zamawiający wskazuje nowego Wykonawcę z którym podpiszę umowę na dostawy artykułów nabiałowych w II połowie 2012 roku.

 

Zestawienie ofert na artykuły nabiałowe po poprawie omyłki rachunkowej:

 1. Widamid Sp. z o.o. – 30 244,16 zł brutto
 2. Smak Serwis Sp. z o.o. - 28 905,01 zł brutto.

     W związku ze zmianą wartości całkowitej oferty, Zamawiający podpisze umowę na dostawy artykułów nabiałowych z firmą Smak Serwis Sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Boczna Kasprowicza 11.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brzóza Królewska, dnia 25.06.2012 r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz środków czystości w drugiej połowie 2012 roku” z podziałem na części:

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze.

Firma Handlowa E.P.W Elżbieta Wieli 37-500 Jarosław ul. Okrzei

14 705,76

100

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

15 244,43

96

2. Mięso i Wędliny.

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 4

25 974,44

100

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

27 257,65

95

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o. Górno 104

28 427,05

91

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

30 370,88

85

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

7 795,21

100

Piekarnia „Graham” S.C. Anita Byra Magdalena Wala-Kiszka 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 29

8 688,94

89

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Spółdzielcza 8 Leżajsk

 12 200,87

63

4. Artykuły nabiałowe.

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

28 812,75

100

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

28 905,01

99

5. Warzywa i owoce.

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr, Kraszewskiego 13, Leżajsk

18 500,85

100

6. Mrożonki.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA ul. Głowackiego 27, Mielec

3 257,10

100

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

3 577,89

91

7. Zupy, sosy, przyprawy.

Firma Handlowa E.P.W Elżbieta Wieli 37-500 Jarosław ul. Okrzei

2 715,70

100

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

3 020,99

89

8. Środki czystości.

Firma Handlowa SOFT, 35-021 Rzeszów, ul. Prof. L. Chmara 4

11 948,32

100

BIOLAB s.c. S. Kiernicki, A. Łobudzki, Nosówka 360, 36-046 Zgłobień

15 234,41

78

P.H. ADMOR Jerzy Moryto 25-600 Radom, ul. Wierzbicka 58/1

17 498,05

68

 

 

 

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali 100 punktów na daną część, zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia.

STARSZE OGŁOSZENIA