Starsze ogłoszenia PDF Drukuj Email
Brzóza Królewska 14.06.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

 

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 €, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

Pobierz specyfikację >>TUTAJ<<

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz środków czystości w drugiej połowie 2012 roku z podziałem na następujące części :

1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

6. Mrożonki,

7. Zupy, sosy, przyprawy,

8. Środki czystości.

 

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest II połowa  2012 roku tj. od 02.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.06.2012 r. do godz. 11.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brzóza Królewska, dnia 27.04.2012 r.

  

Informacja

  dotycząca zakończenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż agregatu prądotwórczego

PAD 16-3/400

 

Na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż agregatu prądotwórczego odpowiedziało trzech oferentów:

 1. F.H. DECOR Usługi Transportowe, ul. Rynek 26, 37-464 Stalowa Wola

             z ofertą: 2 310,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100 ).

 1. Przedsiębiorstwo Zdzisław Leon Łazarczyk, ul. Limanowskiego 11, 96-300 Żyrardów

             z ofertą: 2 180,00 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100 ).

 1. Przewoźniak Robert, Pietrzejowice 2, 32-010 Kocmyrzów,

Z ofertą: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

 

            Oferta numer 3 została uznana za najkorzystniejszą, jednak 20.04.2012 r. podczas rozmowy telefonicznej pan Robert Przewoźniak wycofał swoją ofertę ze względu na wysoki koszt transportu urządzenia.

 

W związku z rezygnacją oferenta agregat prądotwórczy został sprzedany firmie DECOR Usługi Transportowe za kwotę 2 310,00 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Brzóza Królewska, dnia 04.04.2012 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie ofert pisemnych

 

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż  spalinowego zespołu prądotwórczego PAD 16-3/400 stanowiącego własność DPS.

 

 1. Przedmiot sprzedaży:

Spalinowy zespół prądotwórczy PAD 16-3/400 S 322, rok produkcji 1969 r.

Moc 16 KW, napięcie 230/400 V, 3 faz., częstotliwość 50 Hz,

Ciężar całkowity zespołu:- przewoźnego – 2400kg,  - stacyjnego – 1600kg

Ilość motogodzin: 2296

Zespół stacyjny oraz przewoźny stanowią bazowe części jednego zespołu prądotwórczego i nie podlegają oddzielnej sprzedaży.

 1. Cena minimalna – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 2. Termin otwarcia ofert:  Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w sekretariacie do dnia 16.04.2012 r. Otwarcie ofert nastąpi 17.04.2012 r. o godzinie 11ºº.  Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 017 240 31 11 wew. 21.
 3. Zawartość pisemnej oferty (załącznik nr 1) udziału w przetargu nieograniczonym:

- imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę firmy, jeśli przystępującym do przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę zgłoszenia,

- proponowaną cenę (nie niższa niż podana cena minimalna) oraz sposób jej zapłaty ( gotówka lub przelew, płatne w całości jednorazowo ).

5.  Pisemna oferta zawierająca w/w informacje należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym napisem „Pisemna oferta na sprzedaż spalinowego zespołu prądotwórczego PAD 16-3/400”.

6.  Dodatkowe informacje (załącznik nr 3): wszelkie informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 17 240 31 11, www.dps.brzozakrolewska.pl. Zalecane osobiste obejrzenie agregatu w siedzibie DPS po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

7.  Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

8.  Dokumentacja przedmiotu sprzedaży:

- dokumentacja techniczno-ruchowa spalinowego zespołu prądotwórczego PAD 16-3/400,

- instrukcja obsługi,

- opis techniczny i skrócona instrukcja obsługi.

9.  Projekt umowy kupna-sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia dostępny w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej.

 

Ogłoszenie z załącznikami do pobrania >>TUTAJ<<  

 

__________________________________________________________________________________ 

Brzóza Królewska, dnia 27.12.2011 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska  678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz środków czystości w pierwszej połowie 2012 roku” z podziałem na części:

 

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punkty

1. Artykuły ogólnospożywcze.

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

14 896,56

100

Usługi Budowlane Waldemar Burek Giedlarowa 1, 37-300 Leżajsk

17 654,07

84

2. Mięso i Wędliny.

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

25 352,15

100

Usługi Budowlane Waldemar Burek Giedlarowa 1, 37-300 Leżajsk

25 770,91

98

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o. Górno 104

26 407,57

96

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

27 396,39

93

3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1

6 773,86

100

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Spółdzielcza 8 Leżajsk

8 529,45

79

Usługi Budowlane Waldemar Burek Giedlarowa 1, 37-300 Leżajsk

 14 630,22

46

4. Artykuły nabiałowe.

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

30 231,41

100

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

31 866,92

95

Usługi Budowlane Waldemar Burek Giedlarowa 1, 37-300 Leżajsk

35 145,15

86

5. Warzywa i owoce.

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr, Kraszewskiego 13, Leżajsk

16 827,84

100

Usługi Budowlane Waldemar Burek Giedlarowa 1 37-300 Leżajsk

18 833,50

89

6. Mrożonki.

Widamid sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2

3 629,33

100

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA ul. Głowackiego 27, Mielec

3 643,35

99

Usługi Budowlane Waldemar Burek, Giedlarowa 1, 37-300 Leżajsk

4 602,47

79

7. Zupy, sosy, przyprawy.

Usługi Budowlane Waldemar Burek, Giedlarowa 1, 37-300 Leżajsk

3 343,85

100

Smak Serwis ul. Boczna Kasprowicza 11 37-100 Łańcut

3 436,61

97

8. Środki czystości.

BIOLAB s.c. S. Kiernicki, A. Łobudzki, Nosówka 360, 36-046 Zgłobień

12 301,70

100

Firma Handlowa SOFT, 35-021 Rzeszów, ul. Prof. L. Chmara 4

13 197,41

93

SACAR, 36-047 Racławówka 341, k/Rzeszowa

13 417,83

92

PERS Marek Sowiński, Filia Rzeszów, ul. Okulickiego 18

14 609,34

84

 

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto. Z wykonawcami którzy otrzymali 100 punktów na daną część, zamawiający zawrze umowę na dostawy przedmiotu zamówienia.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brzóza Królewska 12.12.2011 r.

 

 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

 

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 193 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dps.brzozakrolewska.pl

SPECYFIKACJA DO POBRANIA TUTAJ 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz środków czystości w pierwszej połowie 2012 roku z podziałem na następujące części :

1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

6. Mrożonki,

7. Zupy, sosy, przyprawy,

8. Środki czystości.

 

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest I połowa  2012 roku tj. od 02.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

 

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

 

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.12.2011 r. do godz. 11.50 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

 

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brzóza Królewska 28.12.2010r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska  678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2011 roku z podziałem na części”

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 1. Artykuły ogólnospożywcze:

SMAK SERWIS Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 11

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 24 146,15 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści sześć  zł 15/100).

2.      Mięso i wędliny:

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.

36-051 Górno 104

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 43 402,49 zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta dwa złote zł 49/100 ).

3.      Pieczywo:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 14 632,30 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa zł 30/100. ).

4.      Artykuły nabiałowe:

P.P.H. PRÓŻ-PAK

Piotr Sigda

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 52 616,18 zł ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście zł 18/100 ).

5.      Warzywa i owoce:

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe

Zygmunt Piotr

37-300 Leżajsk

Ul. Kraszewskiego 13

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 21 008,33 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiem zł. 33/100).

Oferty o udzielenie zamówienia na poszczególne części złożyli także:

1.      Artykuły ogólnospożywcze:

Firma Handlowa „SAD”

Zofia Drągowska-Gąsior

Rudna Wielka 283

Z ofertą brutto na tę część zamówienia  24 243,95 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy zł 95/100).

 

P.P.H. PRÓŻ-PAK

Piotr Sigda

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 24 437,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem zł ).

 

2.      Mięso i wędliny:

 

SMAK SERWIS Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 11

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 44 339,04 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć zł 04/100 ).

 

3.      Pieczywo:

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu

37-310 Nowa Sarzyna

Ul. Korczaka 1

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 17 439,93 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł 93/100.)

 

4.      Artykuły nabiałowe:

SMAK SERWIS Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 11

Z ofertą brutto na tę część zamówienia  55 067,21 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem  zł 21/100).

 

5.      Warzywa i owoce

P.P.H. PRÓŻ-PAK

Piotr Sigda

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 28 041,51 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści jeden  zł 51/100).

 

Firma Handlowa „SAD”

Zofia Drągowska-Gąsior

Rudna Wielka 283

Z ofertą brutto na tę część zamówienia  36 305,96 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięć zł 96/100).

 

F.H.U „LOBO”

Jan Krupa, Wiesław Olbrycht sp.j.

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tę część zamówienia 36 080,88 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt zł. 88/100).

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto.


 Brzóza Królewska 13.12.2010 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 193 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dpsb.bip.lezajsk.pl  www.dpsbrzoza.prv.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2011 roku z podziałem na następujące części :

Grupy CPV: 031, 151-156, 158
1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

 

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest 2011 rok tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.12.2010 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, w sekretariacie ( pokój nr 212, II piętro). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutajBrzóza Królewska 23.12.2009r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska 678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: �akup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2010 roku z podziałem na części�br> Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

1. Artykuły ogólnospożywcze:
SMAK SERWIS Sp. z o.o.
37-100 Łańcut
Ul. Boczna Kasprowicza 11
Z ofertą brutto na tą część zamówienia 17 829,05 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć zł 05/100).

2. Mięso i wędliny:
Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.
36-051 Górno 104
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 39 685,40 zł ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł 40/100 ).

3. Pieczywo:
Gminna Spółdzielnia �amopomoc Chłopska�br> Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 14 302,64 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dwa zł 64/100. ).

4. Artykuły nabiałowe:
SMAK SERWIS Sp. z o.o.
37-100 Łańcut
Ul. Boczna Kasprowicza 11
Z ofertą brutto na tą część zamówienia 36 010,25 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziesięć zł 25/100 ).

5. Warzywa i owoce:
P.P.H. PRÓŻ-PAK
Piotr Sigda
Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 22 002,40 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwa zł. 40/100).


Oferty o udzielenie zamówienia na poszczególne części złożyli także:
1. Artykuły ogólnospożywcze:
Firma Handlowa �AD�br> Zofia Drągowska-Gąsior
Rudna Wielka 283
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 18 244,39 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery zł 39/100).

Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.
21-002 Jastków
Panieńszczyzna
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 20 545,54 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści pięć zł 54/100).

P.P.H. PRÓŻ-PAK
Piotr Sigda
Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 17 931,33 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden zł 33/100).

2. Mięso i wędliny:
WASĄG Zakład mięsny
23-400 Biłgoraj
Hedwiżyn 118
Z ofertą brutto na tą część zamówienia 40 859,57 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł 57/100 ).

SMAK SERWIS Sp. z o.o.
37-100 Łańcut
Ul. Boczna Kasprowicza 11
Z ofertą brutto na tą część zamówienia 40 433,30 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści trzy zł 30/100 ).


3. Pieczywo:
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu
37-310 Nowa Sarzyna
Ul. Korczaka 1
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 16 714,47 zł ( słownie: szesnaście tysięcy siedemset czternaście zł 47/100.)

4. Artykuły nabiałowe:
P.P.H. PRÓŻ-PAK
Józef Sigda
Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 37 257,17 zł ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem zł 17/100).

WIDAMID Sp. z o.o.
37-100 Łańcut
Ul.Składowa 2
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 37 962,00 zł ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa zł. ).

5. Warzywa i owoce
Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe
Zygmunt Piotr
37-300 Leżajsk
Ul. Kraszewskiego 13
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 23 136,65 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści sześć zł 65/100).


Firma Handlowa �AD�br> Zofia Drągowska-Gąsior
Rudna Wielka 283
Z ofertą brutto na tę część zamówienia 29 437,66 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem zł 66/100).

Zamawiający przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższą cenę brutto.


Brzóza Królewska 10.12.2009r.

Nazwa i adres zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 133 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:
www.dpsbrzoza.prv.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2010 roku z podziałem na następujące części :

Grupy CPV: 031, 151-156, 158
1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Terminem realizacji zamówienia jest 2010 rok tj. od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:
1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 18.12.2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj


 

Brzóza Królewska 23.12.2008r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający :Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Brzóza Królewska 678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2009 roku z podziałem na części” wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 1. Artykuły ogólnospożywcze:

P.P.H. PRÓŻ-PAK Józef Sigda

Ul.Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 19 265,50 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 50/100)

 

 1. Mięso i wędliny:

SMAK-SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Boczna-Kasprowicza 11

37-100 Łańcut

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 36 918,45 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 45/100)

 

 1. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu

Ul. Korczaka 1

37-310 Nowa Sarzyna

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 15 767,00 ( słownie: piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych. )

 

4.  Artykuły nabiałowe:

SMAK-SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Boczna-Kasprowicza 11

37-100 Łańcut

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 33 892,65 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100).

5. Warzywa i owoce:

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr

Ul.Kraszewskiego 13

37-300 Leżajsk

Z ofertą brutto na tą część zamówienia 16 677,00 zł ( słownie: szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych.).

 

 

Oferty o udzielenie zamówienia publicznego złożyli także:

 

 

 

Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul.Pańszczyźniana

21-002 Jastków

Na część zamówienia „artykuły ogólnospożywcze” z ofertą brutto 19 873,15zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100 ).

 

 

SMAK-SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Boczna-Kasprowicza 11

37-100 Łańcut

Na część zamówienia „artykuły ogólnospożywcze” z ofertą brutto 20 086,68 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 68/100).

 

 

P.P.H. PRÓŻ-PAK Józef Sigda

Ul.Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Na część zamówienia „artykuły nabiałowe” z ofertą brutto  38 753,40 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 40/100).

 

 

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO

36-051 Górno 104

Na część zamówienia „mięso i wędliny” z ofertą brutto 38 989,05zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 05/100).

 

 

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Na część zamówienia „pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie” z ofertą brutto 17 590,55 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 55/100).

 

 

P.P.H. PRÓŻ-PAK Józef Sigda

Ul.Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Na część zamówienia „warzywa i owoce” z ofertą brutto 17 433,00 zł       ( słownie: siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote)

 

 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający brał pod uwagę najniższą cenę brutto.

 

 

Zamawiający

 


Brzóza Królewska 10.12.2008r.

Nazwa i adres zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 133 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:
www.dpsbrzoza.prv.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2009 roku z podziałem na następujące części :

Grupy CPV: 031, 151-156, 158
1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Terminem realizacji zamówienia jest 2009 rok tj. od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga następujących dokumentów:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określą czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegających się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:
1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 18.12.2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

Termin związania z ofertą:
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj


Brzóza Królewska 2008-06-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiajšcy : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska  678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

�akup i sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych w II półroczu 2008 roku

Wybrana została oferta :

 

P.P.H. PRÓŻ-PAK
Józef Sigda
Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk

 

z cenš brutto zamówienia 10 560,39zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesišt złotych 39/00gr ).

Ofertę o udzielenie zamówienia publicznego złożyli także:

 

P.P.H.U RICH-POL
Ryszard Czerniakowski
35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 8

z cenš brutto  zamówienia 12 477,72 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesišt siedem złotych 72/00gr.)

Przy wyborze oferty zamawiajšcy brał pod uwagę najniższš cenę brutto.


Brzóza Królewska 23.06.2008r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa i adres zamawiajšcego

Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 137 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:
www.dpsbrzoza.prv.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych  w II półroczu 2008 roku. Grupy CPV: 151-156, 158
Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiajšcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Terminem realizacji zamówienia jest okres od 10.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajš następujšce warunki:

1. Posiadajš uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegajš wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo Zamówień Publicznych, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
2. Oferent dysponuje niezbędnš wiedzš i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
-  oświadczenie dostawcy o posiadaniu środka transportu dostosowanego do przewozu danego asortymentu towaru.
3. Nie podlegajš wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiajšcy dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załšczonych przez Wykonawców. Członkowie komisji przetargowej określš czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegajšcych się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:
Zamawiajšcy nie żšda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30.06.2008r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajšcego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będš zwracane bez otwierania.

Termin zwišzania z ofertš:

Wykonawca pozostaje zwišzany z ofertš przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiajšcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiajšcy nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj

Brzóza Królewska, dnia 2008-06-23

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETRGU

Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej informuje , że postępowanie   o zamówienie publiczne, ogłoszone w dniu 16.06.2008r. na �Zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku zostało unieważnione    w części dotyczšcej dostaw:

1.        Artykuły ogólnospożywcze,
Uzasadnienie faktyczne:

nie złożono żadnej oferty na zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku w części dotyczšcej dostaw artykułów ogólnospożywczych

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami) �nie złożono żadnej oferty niepodlegajšca odrzuceniu.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
inż. Wojciech Lipiński

Brzóza Królewska 2008-06-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiajšcy : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska  678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

�akup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku                 z podziałem na części�/span>

Wybrana została oferta na część przedmiotu zamówienia:

1.      Artykuły nabiałowe

P.P.H. PRÓŻ-PAK
Józef Sigda
Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 18 823,30 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy zł.30/100 ).

Wpłynęła jedna ważna oferta.

Brzóza Królewska 16.06.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa i adres zamawiajšcego

Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 137 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dpsbrzoza.prv.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku z podziałem na następujšce części :

Grupy CPV: 151-156, 158
1. Artykuły ogólnospożywcze,
2. Artykuły nabiałowe,

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiajšcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajš następujšce warunki:

1. Posiadajš uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia

oraz nie podlegajš wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo Zamówień Publicznych, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:

-  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. Oferent dysponuje niezbędnš wiedzš i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, zamawiajšcy wymaga

następujšcych dokumentów:

-  oświadczenie dostawcy o posiadaniu środka transportu dostosowanego do przewozu

danego asortymentu towaru.

3. Nie podlegajš wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiajšcy dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załšczonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określš czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegajšcych się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:

Zamawiajšcy nie żšda wadium.

Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23.06.2008r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajšcego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będš zwracane bez otwierania.

Termin zwišzania z ofertš:

Wykonawca pozostaje zwišzany z ofertš przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiajšcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiajšcy nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj

Brzóza Królewska, dnia 2008-06-16

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej informuje , że postępowanie   o zamówienie publiczne na �Zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku zostało unieważnione w części dotyczšcej dostaw:

1.        Artykuły ogólnospożywcze,

2.        Artykuły nabiałowe

Uzasadnienie faktyczne:

nie złożono żadnej oferty na zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku w części dotyczšcej dostaw artykułów ogólnospożywczych    i nabiałowych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami) �nie złożono żadnej oferty niepodlegajšca odrzuceniu.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

inż. Wojciech Lipiński

Brzóza Królewska 2008-06-16.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiajšcy : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska  678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
�akup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku z podziałem na części�/span>

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

1.      Mięso i wędliny:

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.
36-051 Górno 104

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 20 640,43 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy  sześćset czterdzieści zł. 43/100 ).

2.      Pieczywo:

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu
w Nowej Sarzynie
ul. Korczaka 1
37-310 Nowa Sarzyna

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 11 391,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesišt  jeden zł. ).

3.      Warzywa i owoce:

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe
Zygmunt Piotr
Ul. Kraszewskiego 13
37-300 Leżajsk

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 14 500,50 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset zł. 50/100).

Oferty o udzielenie zamówienia na poszczególne części złożyli także:

 1. Mięso i wędliny:

Zakłady Mięsne �ERMAN�S.A.
Kielnarowa 440,  36-020 Tyczyn

Z ofertš brutto na tš część zamówienia 20 913,30 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzynaście zł. 30/100 ).

Zamawiajšcy przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższš cenę brutto.

Brzóza Królewska 02.06.2008r.

Nazwa i adres zamawiajšcego

Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 137 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

www.dpsbrzoza.prv.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2008 roku z podziałem na następujšce części :

Grupy CPV: 011-012, 151-156, 158
1. Artykuły ogólno spożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiajšcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajš następujšce warunki:

1. Posiadajš uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegajš wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu �wystawionych nie wcześniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. Oferent dysponuje niezbędnš wiedzš i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:

- zaświadczenie dostawcy o posiadaniu środka transportu dostosowanego do przewozu danego asortymentu towaru.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajšcej wykonanie zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajšcej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowš wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiajšcy dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załšczonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określš czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegajšcych się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium:
Zamawiajšcy nie żšda wadium.
Kryteria ofert i ich znaczenie:

1.Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12.06.2008r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajšcego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będš zwracane bez otwierania.

Termin zwišzania z ofertš:
Wykonawca pozostaje zwišzany z ofertš przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiajšcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiajšcy nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj

Brzóza Królewska 20.12.2007r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiajšcy : Dom Pomocy Społecznej Brzóza Królewska  678 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

�akup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2008 roku z podziałem na części�/span>

Wybrane zostały oferty na poszczególne części zamówienia:

 1. Artykuły ogólnospożywcze:

WIDAMID sp. z o.o.

ul. Składowa 2

37-100 Łańcut

Z ofertš brutto na tš część zamówienia 11 888,78 zł ( słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesišt osiem zł. 78/100).

2.      Mięso i wędliny:

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.

36-051 Górno 104

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 20 180,20 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy  sto osiemdziesišt zł. 20/100 ).

3.      Pieczywo:

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu

w Nowej Sarzynie

Ul. Korczaka 1

37-310 Nowa Sarzyna

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 10 368 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesišt osiem zł. ).

4.      Artykuły nabiałowe:

WIDAMID sp. z o.o.

ul. Składowa 2

37-100 Łańcut

Z ofertš brutto na tš część zamówienia 18 970,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesišt zł. ).

5.      Warzywa i owoce:

Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe

Zygmunt Piotr

Ul. Kraszewskiego 13

37-300 Leżajsk

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 12 409,30 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewięć zł. 30/100).

Oferty o udzielenie zamówienia na poszczególne części złożyli także:

 1. Mięso i wędliny:

WIDAMID sp. z o.o.

ul. Składowa 2

37-100 Łańcut

Z ofertš brutto na tš część zamówienia 20 540,50 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści zł. 50/100 ).

 1. Pieczywo:

Gminna Spółdzielnia �amopomoc Chłopska�/span>

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertš brutto na tę część zamówienia 12 489 zł ( słownie: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesišt dziewięć zł.)

 1. Artykuły nabiałowe:

P.P.H. PRÓŻ-PAK

Józef Sigda

Ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

Z ofertš brutto na tę część zamówienia  19 522,25 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa zł. 25/100).

Zamawiajšcy przy wyborze oferty brał pod uwagę najniższš cenę brutto.

Brzóza Królewska 10.12.2007r.

Nazwa i adres zamawiajšcego
Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. podkarpackie
Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 137 000 euro, na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:
www.dpsbrzoza.prv.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2008 roku z podziałem na następujšce części :
Grupy CPV: 011-012, 151-156, 158
1. Artykuły ogólno spożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,
Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiajšcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajš następujšce warunki:
1. Posiadajš uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegajš wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu �wystawionych nie wcześniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Oferent dysponuje niezbędnš wiedzš i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
- zaświadczenie dostawcy o posiadaniu środka transportu dostosowanego do przewozu danego asortymentu towaru.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajšcej wykonanie zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajšcej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowš wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiajšcy dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załšczonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określš czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegajšcych się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.
Informacja na temat wadium:
Zamawiajšcy nie żšda wadium.
Kryteria ofert i ich znaczenie:
1.Cena - 100%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 18.12.2007r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajšcego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będš zwracane bez otwierania.
Termin zwišzania z ofertš:
Wykonawca pozostaje zwišzany z ofertš przez okres 30 dni.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiajšcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiajšcy nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - TUTAJ

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Referent/kasjer
................................................................................................................................
/nazwa  stanowiska  pracy/

Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej informuje,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  ww.  stanowisko  wybrana została:

Pani Elżbieta Grudysz  zam. Brzóza Królewska

Uzasadnienie   dokonanego  wyboru:
Kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najwyższa liczbę punktów. Posiada wiedzę z zakresu zadań i kompetencji Domu Pomocy Społecznej oraz umiejętności gwarantujšce prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na w/w stanowisku.

Brzóza Królewska, dnia 10 październik 2007r.

LISTA  KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĽCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
Referent/kasjer

Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej informuje,  że  w  wyniku  wstępnej  selekcji  na  ww.  stanowisko  pracy  do  następnego  etapu zakwalifikowali   się  kandydaci  spełniajšcy  wymagania  formalne  określone  w  ogłoszeniu.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Grudysz Elżbieta

Brzóza Królewska

Brzóza Królewska, dnia. 26.09.2007r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej
37-307 Brzóza Królewska 678
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referent/kasjer

1.  Wymagania niezbędne:
1/  obywatelstwo polskie,
2/  wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość lub administracja
3/  co najmniej 1 roczny staż w księgowości w domu pomocy społecznej,
4/  znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości budżetowej, o samorzšdzie
terytorialnym, o pomocy społecznej, wraz z aktami wykonawczymi,
5/  umiejętność obsługi pakietu  MS Office i programów firmy ARISCO szczególnie
finansowo - księgowego, DOM, przelewy,
6/  dobry stan zdrowia,
7/  niekaralność.
2.   Wymaganie dodatkowe:
1/  umiejętność obsługi urzšdzeń biurowych,
2/  umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
3/  rzetelność, sumienność, uczciwość, komunikatywność, samodzielność, samodyscyplina,
dyspozycyjność.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/  prowadzenie kasy jednostki ( bieżšcej i depozytowej),
2/  sporzšdzanie raportów kasowych,
3/  dokonywanie rozliczeń gotówkowych,
4/  kontrola dokumentów pod względem formalno �rachunkowym,
5/  ewidencjonowanie dowodów księgowych na odpowiednich kontach w programie FK,
6/  prowadzenie i uzgadnianie ewidencji ilościowo �wartościowej przedmiotów nietrwałych
oraz stanów magazynowych,
7/  sporzšdzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald oraz zestawień dziennika,
8/  rozliczanie wartościowe inwentaryzacji,
9/  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

4. Wymagane  dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ życiorys �curriculum vitae,
3/ kserokopie świadectw pracy,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzajšcych posiadane kwalifikacje,
5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6/ posiadane referencje,
7/ oryginał kwestionariusza osobowego,
8/ oświadczenie wyrażajšce zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnych potrzeb wynikajšcych z procedury rekrutacji.
9/ zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
10/ oświadczenie o niekaralności.
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać w  siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej lub przesłać  pocztš  z  adnotacjš na kopercie �abór  na  stanowisko  referent/kasjer�i style='mso-bidi-font-style:normal'> w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2007r.
Aplikacje, które wpłynš do DPS po wyżej określonym terminie nie będš rozpatrywane.
Informacja  o   wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej DPS, Biuletynie  Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku  oraz  na  tablicy  informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej ( I p.).
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV (z  uwzględnieniem  dokładnego  przebiegu  kariery  zawodowej),  powinny  być  opatrzone  klauzulš:
�yrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawš             z  29.08.1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z  2002r.   nr  101,  poz.  926)  oraz  ustawš  z  22.03.1990r.  o  pracownikach  samorzšdowych   (Dz. U. z 2001r.  nr  142,  poz.  1593  z  późniejszymi   zmianami�

Brzóza Królewska, dnia 05 września 2007r.

Na podstawie Art.92.1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dom Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w zwišzku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2006/12/04-1929360 na "zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na 2007 rok"

1. WIDAMID Sp. z o.o. 37-100 Łańcut, ul. Składowa 2, na części:
- artykuły ogólno spożywcze,
- artykuły nabiałowe,
- mięso i wędliny.
Oferta cenowa niższa od planowanej kwoty przewidywanej przez Zamawiajšcego przeznaczonej na oferowane części zamówienia. Jedyna oferta na te części zamówienia.

2. Handel Artykuły Spożywcze-Przemysłowe Zygmunt Piotr 37-300 Leżajsk ul. Kraszewskiego 13, na część:
- warzywa i owoce
Oferta cenowa niższa od planowanej kwoty przewidywanej przez Zamawiajšcego przeznaczonej na oferowanš część zamówienia. Jedyna oferta na tę część zamówienia.

3. Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej 37-310 Nowa Sarzyna ul. Korczaka 1, na część:
- pieczywo,
Jedyna przyjęta oferta przez Zamawiajšcego na tę część zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych.

Nazwa i adres zamawiajšcego
Dom Pomocy Społecznej
Brzóza Królewska 678
37-307 Brzóza Królewska
woj. Podkarpackie

Określenie trybu o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art.39 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja:

Kliknij aby pobrać specyfikację

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem
zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na 2007 rok z podziałem na następujšce części :

Grupy
CPV: 011-012, 151-156, 158
1. Artykuły ogólno spożywcze,
2. Mięso i wędliny,
3. Pieczywo,
4. Artykuły nabiałowe,
5. Warzywa i owoce,

Informacja
o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiajšcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania:
Terminem
realizacji zamówienia jest rok 2007 tj. od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O
zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajš następujšce warunki:
1. Posiadajš uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie podlegajš wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładajš obowišzek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków,
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , że dostawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesišce przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
-aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Znajdujš się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajšcej wykonanie, zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajšcej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowš wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-dokumentu potwierdzajšcego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3. Oferent dysponuje niezbędnš wiedzš i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, zamawiajšcy wymaga następujšcych dokumentów:
- wykazu wykonanych dostaw i usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajšcych swoim rodzajem i wartościš dostawom lub usługom stanowišcym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania odbiorców oraz załšczenia dokumentów potwierdzajšcych, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;
- zaświadczenie dostawcy o posiadaniu środka transportu dostosowanego do przewozu danego asortymentu towaru;

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiajšcy dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załšczonych przez Wykonawców.
Członkowie komisji przetargowej określš czy oferent spełnia czy nie spełnia warunki wymagane od ubiegajšcych się o zamówienie podane w specyfikacji zamówienia.

Informacja na temat wadium
Zamawiajšcy nie żšda wadium

Kryteria ofert i ich znaczenie
1. Cena,
2. Niezmienność cen jednostkowych przez okres 12 miesięcy,
3. Niezmienność cen jednostkowych przez okres 6 miesięcy

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 12.12.2006r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajšcego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie będš zwracane bez otwierania.

Termin zwišzania z ofertš
Wykonawca pozostaje zwišzany ofertš przez okres 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiajšcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiajšcy nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie dotyczy

Pytanie 1.
Dotyczy formularza oferty- Wykonawca informuje, że przedstawiony formularz nie
uwzględnia poszczególnych składników cen i stawek opłat w części dotyczącej
dystrybucji energii elektrycznej, dla której wartość poszczególnych cen i stawek opłat
wyliczana jest nie tylko w oparciu o szacowane zużycie energii ale również w oparciu
oraz o moc umowną a także z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego. Wykonawca
zwraca się z prośbą o załączenie formularza cenowego zgodnie z propozycją poniżej
Formularz cenowy
Grup
a
taryf
owa
Moc
umo
wna
(kW)
Szacunko
we
zapotrzeb
owanie na
energię
elektryczn
ą w
okresieliczba
mcy
(kWh)
Cena za energię elektryczną
(netto)
Cena za usługi dystrybucyjne* (netto)
Łączna
cena
oferty
(netto)
kol.6 +
kol.11+
kol.13
Łącz
na
cena
oferty
(brutt
o)
kol.1
4x
23%.
VAT
Cena
jednost
kowa
za
energię
elektryc
zną
(zł/kWh
)
Opłat
a
handl
owa
(zł/mc)
Łączni
e
(kol.3x
kol.4 +
((kol.5
x
liczba
m-cy x
punkty
))
Stawk
a
jakości
owa
(zł/kW
h)
Skład
nik
zmie
nny
stawk
i
siecio
wej
(zł/k
Wh)
Stawka
opłaty
przejści
owej
(zł/kW/
m-c)
Skład
nik
stały
stawk
i
siecio
wej
(zł/k
W/mc)
Łącznie
(kol.7+kol
.8)x
kol.3+((ko
l.
9+kol.10)
xkol.2x
liczba mcy)
Stawka
opłaty
aboname
ntowej w
zł/m-c
Cena za
opłatę
aboname
ntową
(netto)x
liczba mcy
x
punkty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oświadczamy, że podane ceny zostały wyliczone w oparciu o ilość energii
elektrycznej zadeklarowanej przez zamawiającego. Oprócz ceny za energię czynna
ceny zawierają opłaty dystrybucyjne (obowiązujące w dniu dzisiejszym ) corocznie
zatwierdzone przez Prezesa URE.
W związku z tym oferowana przez nas cena może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia w części dotyczących stawek opłat dystrybucyjnych a także w przypadku
wystąpienia dodatkowych opłat wynikających np. z przekroczonej mocy umownej.
br /